علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | تاملی در غربال آخرالزمان

شناسنامه:

 • زمان: فاطمیه 90
 • مکان: مسجدالنبی قم
 • تعداد: 3 جلسه
 • موضوع سخنرانی: تاملی در غربال آخرالزمان

معرفی:

ائمۀ معصومین(ع) در روایات متعدّدی با تأکید فراوان از غربال در آخرالزّمان و قبل از ظهور خبر داده‌اند، بدون ریزش‌های فراوان و تفکیک بد و خوب، سعید و شقی، ظهور واقع نمی‌شود.

غربال دارای قواعد و اصولی است. اولین اصل و قاعده این است که ریزش یا رویش، سقوط یا سعادت تصادفی، از روی غفلتی آنی یا به یک‌باره نیست، سقوط یا صعود امری است که پس از اتمام حجت خداوند صورت می‌گیرد، چون خدای مهربان نمی‌خواهد بندگان او به جهنّم سقوط کنند. کسانی که سقوط می‌کنند حقّاً شایستۀ جهنّم‌اند و نباید نسبت به آنها احساس رأفت یا محبّت داشت. این احساس می‌تواند باعث بدعاقبتی و ریزش خودِ انسان شود.

غربال در جامعه به خصوص در هنگام ظهور حتمی است. غربال امتحان است و امتحان به منظور تقویت و رشد انسان و جامعه است، امتحان باعث می‌شود فرد و جامعه ضعف و بدی‌های پنهان خود را بشناسد تا بتواند آنها را ریشه‌کن کند.

دربارۀ فرد، انسان گناه می‌کند و در جامعه با غربال انسان‌های بد به مسئولیت و قدرت می‌رسند، آنها نمایندۀ بدی‌های جامعه‌اند لذا باید با افزایش معرفت و معنویت مردم ریشۀ بدی‌ها را کَند.

در ماجرای فاطمیه هم کسانی که به حضرت زهرا ظلم کردند عدۀ محدودی نبودند بلکه آنها نمایندۀ انسان‌های بد جامعه بودند.

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: تدریجی بودن ریزش ورویش

 • تأکیدات ائمه(ع) بر غربال در آخرالزّمان
 • اصل عدم غفلت در غربال
  • تدریجی و پله پله بودن غربال
  • لزوم ترس از بدی‌های پنهان
  • مهربانی و اتمام حجّت خداوند
 • روضه
  • فاطمه آمد تا مردم را نجات دهد

جلسه 2: فلسفه غربال

 • تشبیه امتحانات به غربال
 • غربال تدریجی و با کمال مهربانی است
 • برخی آثار دانستن قواعد غربال
 • رو شدن بدی‌ها، یکی از فلسفه‌های غربال
  • دو حکمت و فلسفۀ امتحان
  • رو شدن بدی‌ها در امتحانات اجتماعی
  • مسئول بد در جامعه، نمایندۀ بدی‌های جامعه
  • ظلم به فاطمه ریشه در بدیِ جامعه داشت
 • روضه
  • تهمت به فاطمه(‌س)، طعنه به علی(‌ع)

جلسه 3: رشدوسبقت خوبان درغربال فتنه ها

 • ظهور، محشر صغری
 • خطر توقف در شک
  • ماندن در شک، زمینه‌ای برای ریزش
  • توصیۀ امیرالمؤمنین(‌ع)
 • حکمت غربال یا فتنه و امتحانات
  • فتنه و امتحان، زمینۀ رشد و سبقت مؤمنان
  • امتحان، راه جدایی خبیث از طیب
  • خبیث رحم ندارد
 • روضه
  • پهلوی فاطمه از ظلم بر علی شکست

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.